De Orthodoxe Kerk


Over Byzantijnse muziek

Byzantijnse kerkmuziek 
door Jan Verdonk

Woordenlijst  van de Hymnologie
door Pandelís Voulgarakis

Enkele Byzantijnse hymnen vertaald
door Jan Verdonk

Alles wat adem heeft
Gezongen door Pandelís Voulgarakis


Het boek SCHISMA is verschenen

Het verwachte boek over het Schisma is in druk verschenen. SCHISMA behandelt overzichtelijk alle geschillen tussen de kerk van het oosten en de westerse kerk, die hebben geleid tot het schisma van 1054, en die op het unieconcilie van Florence (1438-39) weer ter sprake kwamen omdat de kerken toen poogden zich weer te verenigen, maar tegelijkertijd ook de andere zijde te overtuigen van eigen gelijk in uitvoerige debatten. Het boek biedt dus voor ieder een duidelijk inzicht in wat de oosters-orthodoxe kerk (Grieks, Russisch) van heden gelooft, want de leerstellingen van toen zijn die van nu. Voor orthodoxen is het een mogelijk handboek voor de orthodoxe leer.
Er zijn 940 voetnoten, meestal verwijzingen naar de bronnen, maar ook verklaringen, integrale vertalingen en saillante details.
Beschrijving van het boek:
SCHISMA. Geschiedenis en discussie op het concilie van Florence (1438-39) door Jan Verdonk. Met uitvoerige voetnoten en bibliografie. Een uitgave van Iconenatelier Verdonk, Amsterdam. ISBN 978-94-90799-01-4
182 pagina's, linnen band, afmetingen 30 x 22 cm.


Het boek SCHISMA is te verkrijgen door overmaking van € 40,00 (inclusief verzendkosten binnen Nederland) op postgiro 1737614 ten name van J.Verdonk. Gelieve bij de "mededelingen" op de overschrijving te vermelden naar welk adres het boek moet worden verzonden, en het woord SCHISMA. De levertijd is vier weken. Geen levering buiten de Benelux. Not available outside Benelux-countries.

-----


Inhoud

Hoofdstuk 1: De periode van de zeven oecumenische concilies.

Hoofdstuk 2: De periode van de twee grote schisma’s.

Hoofdstuk 3: De direkte voorgeschiedenis van het concilie.

3.1 De paus tegenover de conciliaristen
3.2 Het touwtrekken om de Grieken
3.3 Conclusies

Hoofdstuk 4: De Grieken in Ferrara. De discussies over het vagevuur.

4.1 Aankomst in Italië en voorbereiding van de discussies
4.2 Voorgeschiedenis van de vagevuurleer
4.3 Discussies over het vagevuur

Hoofdstuk 5: De discussies over de toevoeging aan het credo.

5.1 Procedurekwesties
5.2 Voorgeschiedenis van de toevoeging aan het oredo
5.3 De discussies over de toevoeging aan het oredo
5.4 Nabeschouwing van de discussies
5.5 De laatste dagen in Ferrara

Hoofdstuk 6: De Grieken in Florence. Het dogma van het filioque.

6.1 Procedurekwesties
6.2 Voorgeschiedenis van het dogma van het filioque
6.3 De discussies over het dogma van het filioque
6.4 Nabeschouwing van de discussies

Hoofdstuk 7: Unie over het dogma.

7.1 De impasse
7.2 De ommekeer
7.3 De manipulatie
7.4 Het akkoord over het filioque

Hoofdstuk 8: De laatste vragen.

8.1 Voorgeschiedenis van de epiclese
8.2 Voorgeschiedenis van de azymen
8.3 De samenstelling van de cedula’s
8.4 De redactie van de decreetstekst

Hoofdstuk 9: De voorgeschiedenis van het primaat.

9.1 Vooraf
9.2 De verschillende primaatsopvattingen
9.3 Het primaat als struikelblok in de verhoudingen tussen oost en west
9.4 Enkele meningen over het primaat

Hoofdstuk 10: Het uniedecreet.

10.1 De aanhef
10.2 Het voorwoord
10.3 Over het filionue-dogma
10.4 Over de additio
10.5 Over de azymen
10.6 Over het vagevuur
10.7 Over het primaat
10.7.1 Tekst en vertaling
10.7.2 Analyse
10.7.3 Conclusie over de primaatsparagraaf
10.8 Het slot van het decreet

Hoofdstuk 11: Na het concilie.

Hoofdstuk 12: Conclusies.

12.1 Conclusie 1: Het schisma was onherstelbaar.
12.1.1 Oorzaken van het schisma
12.1.2 De politiek en het schisma
12.1.3 Conclusie
12.2 Conclusie 2: Het siteresion was drukmiddel.
12.2.1 Vraagstelling
12.2.2 Voorgeschiedenis van de onderhoudingsplicht
12.2.3 De twaalf uitkeringen
12.2.4 Kwamen de Latijnen hun verplichtingen na?
12.2.5 Syropoulos over het siteresion
12.2.6 Conclusie
12.3 Conclusie 3: De keizer dwong de Grieken.
12.3.1 Vooraf
12.3.2 De voorgeschiedenis van het caesaropapisme
12.3.3 Syropoulos’ keizerbeeld
12.3.4 Het ingrijpen van de keizer
12.3.5 Conclusie
12.4 Conclusie 4: Het uniedecreet is pro-westers.
12.5 Conclusie 5: Het theologische uitgangspunt was fout.
12.5.1 Historisch overzicht
12.5.2 Het axioma
12.5.3 De concordantie
12.5.4 Conclusie
12.6 Conclusie 6: Het concilie was niet oecumenisch.
12.7 Conclusie 7: Dit was geen echte unie.
12.7.1 Conclusie
12.7.2 De redenen van de mislukking
12.7.3 De meningen
12.7.4 Kritiek
12.7.5 Slotoordeel over het concilie
12.7.6 Een mysterieuze Byzantijnse uitspraak over unie

Bibliografie